Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád


I.    Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí při nákupu v internetovém obchodě, jejichž provozovatelem je Mgr. Sebastian Marcin Gregorczyk, dale jen „Gregorczyk.cz", Sokolovská 331/37, 747 23 Bolatice, IČ: 07440952, DIČ: CZ7601034639. Živnostenský list vydal: Městský úřad Kravaře.

Obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen; obchodní podmínky)  jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi Mgr. Sebastian Marcin Gregorczyk, dale jen „Gregorczyk.cz", jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.  Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.


II.   Vymezení pojmů

1.Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
2.Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
3.Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
4.Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele


III.  Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání své objednávky. S těmito obchodními podmínkami se má kupující možnost seznámit před vlastním závazným odesláním objednávky. Na tyto skutečnosti je náležitě před vlastním odesláním objednávky dostatečným způsobem upozorněn.
2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých nákupním formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
3. Kupující si zboží vybere v internetovém katalogu. Cena výrobku vždy odpovídá ceně, která je uvedena v internetovém katalogu v době objednání výrobku.
4. Zákazník je srozuměn s tím, že vzhledem k různým typům monitorů, se může barva nabízeného zboží na fotkách v eshopu minimálně lišit od barev zboží ve skutečnosti. Zboží je ušité strojově a proto může dojít k mírnému posunutí vzoru. Vzor se tedy nemusí nacházet na stejné pozici jak na fotografii.
5. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.
Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit prostřednictvím emailu info@babymarket.cz / info@mamotato.cz či písemně na adresu Gregorczyk.cz, Sokolovská 37, 747 23 Bolatice  pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
6. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
7.Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v nákupním formuláři.
8. Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit. Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.
9. Storno objednávky lze provést prostřednictvím emailu info@babymarket.cz / info@mamotato.cz či písemně na adresu Gregorczyk.cz, Sokolovská 37, 747 23 Bolatice  před expedicí objednaného zboží. Postačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj na Vás.
10. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.


IV.   Cena zboží

1. Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit.

2. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.


V.    Způsoby platby

1. Bankovním převodem -  Fyzické dodání objednávky lze uskutečnit až po připsání finančních prostředků na účet prodávajícího. Nebude-li částka připsána na náš účet do 7 dnů po zaslání potvrzovacího mailu, má prodávající právo odstoupit od smlouvy.

2. Na dobírku (hotově při převzetí zboží) - Zboží zaplatíte až při jeho dodání přímo doručiteli (Česká pošta, případně jiný přepravce). Tato možnost je zpoplatněna tzv. dobírečným (viz níže Náklady na doručení, způsob doručení).
3. Po připsání platby za zboží kupujícím (dle bodu č. 1 a 2), vystaví prodávající do 15 dnů řádný daňový doklad.

4. Zákazník souhlasí s tím, že zásilka bude obsahovat dodací list.
5. Zákazník souhlasí s tím, že daňový doklad bude zaslán dodatečně na kontaktní adresu elektronické pošty zákazníka, v elektronickém formátu (v souboru pdf).


VI.   Náklady na doručení, způsob doručení (ceny jsou uvedeny konečné, tj. včetně DPH)

1. Zboží je doručováno na zákazníkem uvedenou adresu prostřednictvím přepravce, o odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu.

2. Doručování je zajišťováno v pracovních dnech v průběhu běžné pracovní doby.
Poštovné činí:

Česká pošta - Balík Na poštu

Při nákupu zboží nad 2000 Kč činí 0 Kč při platbě předem, 49 Kč při zaslání zboží na dobírku.
Při nákupu zboží nad 1000 Kč činí 0 Kč při platbě předem a 129 Kč při zaslání zboží na dobírku.
Při nákupu zboží do 1000 Kč činí 119 Kč při platbě předem a 149 Kč při zaslání zboží na dobírku.

Česká pošta - Balík Do ruky

Při nákupu zboží nad 2000 Kč činí 0 Kč při platbě předem, 59 Kč při zaslání zboží na dobírku.
Při nákupu zboží nad 1000 Kč činí 29 Kč při platbě předem a 139 Kč při zaslání zboží na dobírku.
Při nákupu zboží do 1000 Kč činí 129 Kč při platbě předem a 159 Kč při zaslání zboží na dobírku.

Prepravní služba PPL

Při nákupu zboží nad 2000 Kč činí 0 Kč při platbě předem, 59 Kč při zaslání zboží na dobírku.
Při nákupu zboží nad 1000 Kč činí 29 Kč při platbě předem a 139 Kč při zaslání zboží na dobírku.
Při nákupu zboží do 1000 Kč činí 129 Kč při platbě předem a 159 Kč při zaslání zboží na dobírku.

3. Pokud si objednáte špatné zboží, umožníme Vám jeho výměnu. Za výměnu zboží, při chybně provedené objednávce ze strany klienta, je účtován poplatek za poštovné a balné, a to ve výši 200 Kč. Týká se to již vyexpedované a klientem obdržené zásilky.

4. V případě nevyzvednutí zásilky ve lhůtě tomu určené a znovu zaslání zpět na adresu zákazníka je účtován poplatek za přebalení zásilky a poštovné ve výši 200 Kč (V případě pochybení na straně kupujícího).


VII.  Dodací podmínky

1. Termín dodání - Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu do 30 dnů.
2. Nebude-li zboží expedováno do 30 dnů od učinění všech nutných kroků ze strany kupujícího (zejména připsání částky na náš účet, je-li zvolena platba předem), má kupující právo od smlouvy odstoupit (tím nejsou dotčena jeho jiná práva, jako např. na náhradu škody).

3. Převzetí zboží - Kupující, který není spotřebitel, má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zjistí zákazník poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat provozovatele  prodejny.

4. Je-li kupujícím spotřebitel, doporučujeme také výše uvedený postup dodržet, předejde tím případným komplikacím. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.


VIII. Reklamace a záruka zboží

Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců (tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci). Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním výrobků. Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a proces reklamace a uplatnění práv z odpovědnosti za vady viz níže.


IX.   Rozpor s kupní smlouvou

1. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

2. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
3. Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.


X.    Záruční doba

1. Na veškeré zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na následující případy:

•    zboží bylo poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením,
•    zboží bylo poškozeno přírodními živly,
•    zboží bylo poškozeno běžným opotřebením.

2. Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně zboží, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.

3. Záruční list
Na žádost kupujícího (spotřebitele) je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.
Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena.
Prodloužená záruka – tato záruka musí být vždy v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem a s jakoukoli související reklamou. V takovém případě musí záruční list vždy obsahovat náležitosti a být vydán v souladu s výše uvedenými podmínkami.


XI.   Reklamace a její uplatnění

1. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,
•    má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
•    se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
•    věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
•    je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
•    věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.
3. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
4. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
5. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
7. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
8. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba pro kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.
9. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností
•    na e-mailovou adresu provozovatele info@babymarket.cz / info@mamotato.cz
•    poštou na adresu provozovatele

a následně zaslat nebo doručit reklamované zboží, v případě možnosti, v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady a kopií prodejního dokladu na adresu provozovatele:

Gregorczyk.cz
Sokolovská 37
74723 Bolatice

10. Prodávající či jeho pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace (doručení zboží na výše uvedenou adresu provozovatele). Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. V případě nedodržení lhůty k vyřízení reklamace se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou. O vyřízení reklamace musí prodávající kupujícího informovat - do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla.

11. Reklamační protokol (potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje) je bezodkladně zaslán zákazníkovi emailem nebo poštou. Dále prodávající vydá bezodkladně po vyřízení reklamace spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

12. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.


XII.    Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

1. Pokud se zákazník rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval provozovatele obchodu (písemně, emailem) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Objednávka je v takovém případě provozovatelem bezplatně stornována.

2. Kupující spotřebitel má právo již odeslané či jím přijaté zboží vratit do 30 dnů (stačí odeslat 30 den) od jeho převzetí bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce – nejlépe v neporušeném stavu a v neporušeném obalu na vlastní náklady - má tedy právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce.

3. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně kopie faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Zákazník odešle vrácené zboží na adresu provozovatele. Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část odpovídající všem při nákupu zboží zaplaceným finančním částkám včetně nákladů dopravy a balného poníženým o částku úměrnou opotřebení, na jím udané číslo bankovního účtu a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku odstoupení. V případě, že po částečně vráceném zboží  nebude celková cena zbývajícího zboží  umožňovat dopravu v původní ceně a množstevní slevu, bude tato sleva  stornována a částka za poštovné bude připočtena ke zbylému dodanému zboží.

4. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:
•    o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
•    o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
•    o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
•    o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
•    o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
•    o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
•    o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vratit,
•    o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
•    o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
•    o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
•    uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
•    o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
5. Zboží spolu s odstoupením od smlouvy zašlete na adresu:

Gregorczyk.cz
Sokolovská 37   
74723 Bolatice

6. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží


XIII.    Ochrana osobních údajů

1. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pouze a výhradně pro vyřízení objednávky a dodání objednaného zboží.
2. Prodávající zamýšlí využít údaje zadané při objednávání zboží pouze a výhradně pro vyřízení objednávky a dodání objednaného zboží.
3. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům, než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.
4. Prodávající umožní nákup bez registrace a také s registrací, přičemž údaje registrovaných kupujících je možno vymazat na základě písemné žádosti zákazníka zaslané na adresu provozovatele Gregorczyk.cz, Sokolovská 37, 74723 Bolatice nebo emailem na  info@babymarket.cz / info@mamotato.cz


XIV.     Řešení sporů

1. Spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

2. V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce - www.coi.cz

3. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4.Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce - www.coi.cz.


XV.    Závěrečné ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.
Původní  znění obchodních podmínek je k dispozici na info@babymarket.cz / info@mamotato.cz

2. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost 31.10.2020 Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.

 

 

Původní obchodní podmínky (1.1.2015-23.11.2015) ZDE.
 

Původní obchodní podmínky (24.11.2015-16.3.2016) ZDE.
 

Původní obchodní podmínky (17.3.2016-31.10.2016) ZDE.
 

Původní obchodní podmínky (1.11.2016-17.2.2019) ZDE.
 

Původní obchodní podmínky (18.2.2019-31.3.2020) ZDE.
 

Původní obchodní podmínky (1.4.2020-30.10.2020) ZDE.